Felgi konfigurator
vyzkoušet
Wszystko o zakupach
Felgi konfigurator
vyzkoušet

Informacje

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.

7. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 


Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,
 • przez telefon
 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: info@aaafelgi.pl).

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

 • automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu internetowego Sklepu),
 • w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.

5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy lub skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty email.

 

Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
 • przelewem elektronicznym
 • przedplata na konto bankowe


Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Towaru nie jest wiążąca.

3. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 2-3 dni robocze. Czas ten może ulec wydłużeniu o kolejne 3-4 dni robocze w przypadku konieczności sprowadzenia Towaru z magazynu producenta. W powiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Kupujący otrzymuje szczegółową informację o terminie dostawy Towaru.

4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera.

5. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00.

6. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje w oddzielnej przesyłce lub, za zgodą Kupującego wyrażoną w trakcie wypełniania interaktywnego formularza, w formie elektronicznej. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wysyłanej na e-mail wiadomości.

 

Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

Odbierając dostarczony przez kuriera Towar Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.


Odstąpienie od umowy("zwrot" Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta).

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Cena zapłacona za Towar zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Reklamacja


1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Dział Reklamacji i Interwencji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aaafelgi.pl.

3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

5. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

6. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę. Koszt dostawy reklamowanego Towaru jest zwracany Kupującemu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Kupujący może alternatywnie skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji u Sprzedawcy.

8. W przypadku skorzystania z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, koszty transportu pokrywa Kupujący zgodnie z poniższą tabelą:

Towar Ilość szt. do
reklamacji
Koszt transportu
do punktu
reklamacyjnego
Koszt transportu
z punktu
reklamacyjnego
Razem
Opony 1-4 25 25 50 zł
Felgi 1-2 25 25 50 zł
3-4 40 40 80 zł
Dla ilości powyżej 4 szt. koszty transportu ustalane są indywidualnie.

9. Za świadczoną usługę transportową na rzecz Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
 

Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.

2. Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub uprawniania Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu zgłoszonej reklamacji w ramach rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 12 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.


 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.